Select Page

 ​ ​  ​ ​ วัันที่ (15 สิงหาคม 2562) ที่ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายกิตติศักดิ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายวิจิตร อิสสระ อดีตนายอำเภอแม่ลาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 ​ ​  ​ ​ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า การพัฒนาเสริมความมั่นคง ภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ของ ศอ.บต.นั้น มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงที่ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานเชิงพื้นที่ในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความมั่นคงด้านอื่นๆ เช่น เรื่องยาเสพติด การสร้างจิตวิทยามวลชนในพื้นที่ เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย นำองค์ความรู้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการพัฒนาที่สมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 ​ ​  ​ ​ สำหรับกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ศอ.บตได้สนองตามบทบาทภารกิจในการเชื่อมโยงประสาน เร่งรัด ผลักดัน และหนุนเสริมการทำงานของทุกหน่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล(ตำบลสันติธรรม) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมบูรณาการด้านข้อมูล เช่น สังคม เศรษฐกิจ ปัญหาในพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล เป็นมิติของการพัฒนาแบบไร้รอยต่อบนฐานการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
อย่างไรก็ตามในการประชุมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย จตช.” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย