Select Page

        วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดนิทรรศการ แข่งขันทักษะอาชีพ เพื่อสานสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนา ตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอยยุคลบาท ประจำปี 2562 โดยมี นายแวปันดี วาเย๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย และวิชาการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

        โดยในที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดนิทรรศการ แข่งขันทักษะอาชีพ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการดำเนินการมาแล้วในห้วงที่ผ่านมา ของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยจะมีการจัดนิทรรศการ แข่งขันทักษะอาชีพในระหว่างวันที่ 7 –  9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

        อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนา ตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอยยุคลบาท ของกิจกรรมสนับสนุนการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญด้านการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถร่วมกันสร้างสังคมปลอดยาเสพติดให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน