Select Page

        วันนี้(10 สิงหาคม 2562) ที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้า สถาปนาเทคนิคยะลา” ในโอกาสครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิต พบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง เป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ของศิษย์เก่า ครู และศิษย์ปัจจุบัน ยังจัดหาทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย ตลอดจนจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานทอดกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดเมืองยะลา โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นเจ้าภาพอีกด้วย โดยมี นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า คณะครู อาจารย์ ส่วนราชการ เข้าร่วมจำนวนมาก

        นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีเนื้อที่ 76 ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 128 – 131 ถนนพิพิธภักดี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน  2500 ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนช่างไม้ยะลา     ปีการศึกษา  2510  ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีเข้ากับโรงเรียนการช่างยะลา  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนการช่างยะลา จากนั้นปีการศึกษา  2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคยะลา” ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า จำนวนกว่าหมื่นคน และส่วนหนึ่งได้ไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ทางคณะกรรมการฯ จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีของศิษย์เก่า กับคณะครู ตลอดจน เสริมสร้างความสามัคคี ความรักความผูกพัน ของชาวพาณิชย์ป่ายาง นอกจากนี้ยังเป็นการระดมทุน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้วิทยาลัย ฯ

        ทั้งนี้ รูปแบบของงาน ได้จัดเป็นทั้งภาคเช้า และภาคค่ำ โดยช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และภาคค่ำ เป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกแผนกทุกรุ่น คารวะครูอาวุโสผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บันทึกภาพ รำลึกบรรยากาศในอดีตในวัยเรียน ชมการแสดงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งการจับสลากหางบัตร ภายใต้แสง สี เสียง อันงดงามตระการตา รอบ ๆ บริเวณงานอีกด้วย