Select Page

        เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 สิงหาคม 2562) ผู้แสวงบุญจากทั่วโลก รวมถึงจากประเทศไทย ได้เริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งอารอฟะห์แล้ว เพื่อทำการประกอบพิธีฮัจย์ ทำการวูกูฟ หรือการสงบนิ่ง เพื่อบำเพ็ญบุญขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าจากสิ่งที่เคยล่วงละเมิด เคยกระทำหรือฝ่าฝืนต่อบัญญัติของพระองค์อย่างจริงจังและจริงใจ  ถือเป็นภารกิจแรกที่เป็นภาคบังคับของการประกอบพิธีฮัจย์

        ทั้งนี้ การเข้าพิธีวูกุฟที่ทุ่งอาราฟะห์ คือการบำเพ็ญบุญ การขออภัยโทษในกระทำที่ผิดพลาด จากบทบัญญัติที่ให้มนุษย์ได้มาพบกันตรงสถานที่แห่งนี้ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อมาร่วมในพิธีกรรมเดียวกัน แสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิมด้วยกัน โดยผู้แสวงบุญเพศชายจะต้องแต่งกายด้วยผ้าขาวสองชิ้น ส่วนผู้แสวงบุญหญิงจะแต่งกายด้วยชุดที่มิดชิด ซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยของวันที่ 9 ของเดือนฮัจย์ซุลฮิญะห์ หรือ ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ตามปฎิทินสากล จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน

        จากนั้นผู้แสวงบุญจะเดินทางไปพักแรมค้างคืนที่ ทุ่งมุสดาลีฟะห์เพื่อเก็บลูกหินไว้เตรียมประกอบภารกิจขว้างเสาหินที่มีนาต่อไป ซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนของการประกอบศาสนกิจฮัจย์จนถึงวันรุ่งขึ้น จากนั้นผู้แสวงบุญก็จะเดินทางออกจากทุ่งมุสดาลีฟะห์ โดยจะเดินทางกลับที่พักที่ทุ่งมีนา ก่อนที่ผู้แสวงบุญจะเตรียมตัวพร้อมจะเดินทางไปขว้างเสาหินทั้งสามต้น และจะทำการเตาวัฟ หรือเวียนรอบหินดำ สะแอหรือเดินรอบเขาศอฟัรกับเขามัรวะห์ 7 เที่ยว จากนั้นผู้แสวงบุญก็จะทำการขลิบเส้นผมหรือโกนผมทั้งหัว ก่อนที่จะเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายตามปกติ