Select Page

​ ​ ​ ​ วันที่ 20 กรกฎาคม 62    หอประชุมมหาวิทยาลัยอุตาร่ามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นผู้นำของกลุ่มนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (English and Leadership Intensive Camp)  ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์แก่กลุ่มนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาสตราจารย์ ดร. ชุกรี่ บิน อะหมัด (Prof. Dr. Shukri Bin Ahmad) ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอุตาร่า มาเลเซีย (Director, UUM Language Center) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และมหาวิทยาลัยอุตาร่า ตัวแทนนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน เข้าร่วม

​ ​ ​ ​ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  กิจกรรมค่ายในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเยาวชนทุกคน  โดย เลขาธิการ ศอ.บต. มีความห่วงใยและส่งความปรารถนาดีมายังเยาวชนทุกคน ให้มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ายภาษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ จากคำกล่าวของ ผอ.สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอุตาร่า ที่กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกและมีการสื่อสารไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้มาพัฒนาทักษะทางภาษาแล้วยังสามารถเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน  ศึกษาถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่าย ที่ช่วยกันผลักดันกิจกรรมดีๆในครั้งนี้  ทั้ง ศอ.บต. สถานกงสุลใหญ่ เมืองปีนัง มหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของมาเลเซียทุกแห่ง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพราะปลายทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหวังให้ทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันต่อไป

​ ​ ​ ​ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนความร่วมมือในการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้  ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญและได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศตัวแทนเยาวชนก่อนการเดินทางร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุตาร่ามาเลเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเจตคติที่ดีต่อการดำเนินการของภารรัฐในการสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชน  โดยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 62 นี้