Select Page

​ ​ ​ ​ วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เยาวชนจากลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 60 คน ร่วมกับเยาวชนในเครือข่าย “สานใจไทย สู่ใจใต้” กว่า 30 คน ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ภายใต้สนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมส่งผู้ที่จะเดินทางไปประพิธีฮัจญ์ ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิม โดยมีภารกิจหลักคือ การช่วยยกกระเป๋า อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เก็บขยะในพื้นที่ ช่วยเหลือการจราจร และการช่วยเหลือพยาบาล (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากลูกเสือของประเทศมาเลเซีย กว่า 10 คน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมกับลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้

​ ​ ​ ​ โดยครั้งนี้ มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้แทนจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ผู้แทนจากจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและร่วมส่งฮุจญาจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ด้วย

​ ​ ​ ​ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรม “ลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

​ ​ ​ ​ ด้าน NoorHayati Binti Ahmad เยาวชนจากลูกเสือประเทศมาเลเซีย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวด้วยความประทับใจว่า เป็นครั้งแรกที่ตนเองและเพื่อน ๆ จากประเทศมาเลเซีย จำนวน 6 คนที่เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกยินดี และมีความสุขมากที่ได้มาช่วยเหลือผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และรู้สึกประทับใจกับการได้ต้อนรับเป็นอย่างดีกับลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย และการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตนเองและเพื่อน ๆ อีก 60 คน รู้สึกยินดี และประทับใจมาก ถึงแม้การทำงานในสนามบินในครั้งนี้จะเจอกับอากาศร้อน แต่ทุกคนทำงานด้วยหัวใจ อดทน และตั้งใจเพื่อให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์รวมถึงญาติๆที่มาร่วมส่งในครั้งนี้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย