Select Page

​ ​ ​ ​ วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ ศอ.บต. โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สํานัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์และกลุ่มที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม

​ ​ ​ ​ สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) รวมถึงแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยงเชิงสร้างสรรค์สู่การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้องค์กร เพื่อให้สามารถค้นหาและระบุประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การวางแผนจัดการและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และให้บุคลากรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน สามารถนําไปประยุกต์การจัดการแผนบริหารความเสี่ยงในระดับ สํานัก กอง สถาบัน ศูนย์และกลุ่ม โดยมีการวางแผน ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

​ ​ ​ ​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  ศอ.บต. คือศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่จะยุติเงื่อนไขทั้งปวง ซึ่งปัจจุบันภาคใต้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการทำงานมีทิศทางที่ชัดเจนเพราะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน และมีแกนยุทธศาสตร์ชาติหลักของภาคใต้คือด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ ซึ่งสิ่งสำคัญของระบบราชการในการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความโปร่งใสต่าง ๆ ต้องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีหลักการ เพราะการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของ ศอ.บต. ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความท้าทาย ข้อจํากัด อุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้น จึงต้องวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทั้งมิติด้านการเงินและด้านยุทธศาสตร์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถทำให้บุคลากรของ ศอ.บต. มีความชำนาญในการวางแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การบริหารงานของ ศอ.บต. มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป