Select Page

​ ​ ​ ​ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. โดยมี นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ศอ.บต.)  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้รับฟังรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. ตลอดจนสถานีวิทยุเครือข่าย ศอ.บต.สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ นักจัดรายการสถานีวิทยุ ศอ.บต. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

​ ​ ​ ​ สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 62 ภายใต้ชื่องานเวทีเสวนาทางวิชาการที่ได้รับเกียรติจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอนาทวี ดร.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายเจะหมีน หะแหละ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ชายแดนใต้กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยมี อาจารย์ พินิจ  จันทน์เสนะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

​ ​ ​ ​ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการพบเจอคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะทำให้ข้าราชการทุกหน่วยของอำเภอนาทวี ทีมงานสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้ใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ “พหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ขอชื่นชมการทำงานของทุกฝ่าย ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงต่างประเทศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของพื้นที่ด้วย

​ ​ ​ ​ อย่างไรก็ตาม  ศอ.บต. มีการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และสถานีวิทยุเครือข่าย ทุกคลื่นความถี่ ทั้ง 23 คลื่นความถี่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับฟังและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาแบบไร้รอยต่อในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมความถี่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

​ ​ ​ ​ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงดีเกฮูลู และการแสดงทอว์คโชว์หนังตะลุง ของ “อาจารย์ผวน สำนวนทอง” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก สามารถสะท้อนถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ได้อย่างสวยงาม ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป