Select Page

​ ​ ​ ​ วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม ปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ  ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 4จังหวัด(สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) เข้าร่วม

​ ​ ​ ​ ในการนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในที่ประชุม ถึงมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการให้ความช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู อย่างเหมาะสม

​ ​ ​ ​ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดเงื่อนไขกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพิจรณาเจ้าหน้าที่ที่จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ งานจิตวิทยามวลชน เป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการด้วยความกล้าหาญ ไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายต่อชีวิต เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดียิ่ง ต่อทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ ไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายต่อชีวิต เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการฝึกยุทธวิธี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย