Select Page

      วันที่ 12 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการหารือแนวทางการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และสถานีวิทยุเครือข่าย ครั้งที่2/2562 โดยมี นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (กสส.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ศอ.บต. ระบบ FM ความถี่ 95.50 , 90.25 MHz และผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย ศอ.บต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม เพื่อมอบนโยบายและผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของเครือข่ายที่ผ่านมา และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมความเข้าใจที่ดี

      ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม กลั่นกรองการปฏิบัติงาน ตลอดจจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุเครือข่าย ศอ.บต.ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน และสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชน โดยปัจจุบัน ศอ.บต. มีสถานีวิทยุเครือข่ายทั้งหมด 21 สถานี ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรายการที่ออกอากาศพร้อมกันทุกเครือข่าย อาทิ รายการสายตรง ศอ.บต. และรายการเช้านี้ที่ ศอ.บต. ซึ่งตลอดการรับสัญญาณ ประชาชนจะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อประชาชน รวมถึงสาระความรู้ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

      อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 62 นี้ จะมีการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานีวิทยุเครือข่าย นักจัดรายการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ศอ.บต. เพื่อปรับแนวทางการทำงานให้สอดรับกับบทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. ในปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อ ให้สามารถสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุดต่อไป