Select Page

      วันที่ 12 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงไตรมาสที่ 4  โดยมี คณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรของ ศอ.บต. ที่ประกอบด้วย  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ระดับกระทรวง กรม ผู้อำนวยการสำนักกองฯ ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม

      พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากการประชุมกับกองงานเร่งรัดติดตามที่ผ่านมา  ได้หารือร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งระยะเวลาต่อจากนี้อีกสามเดือนเศษต้องร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ให้สามารถดำเนินการอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีเป้าชัดเจนคือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้สามารถเชื่อมไปยังปีงบประมาณ 63 ได้อย่างไม่สะดุด ดังนั้นวันนี้จึงเป็นการหารือเพื่อเตรียมพร้อมในหลายด้าน ทั้งการเตรียมพร้อมในการแถลงนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติ 2553  ซึ่งต้องมีการชี้แจงในการขับเคลื่อนคู่ขนานกับการทำเครื่องมือของภาคใต้ คือยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. ซึ่งจะผ่านความเห็นชอบกับกรรมการที่ปรึกษาและเข้าไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยจะเป็นการชี้ให้เห็นว่า ศอ.บต. ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อยุติเงื่อนไขต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      อย่างไรก็ตาม ตลอดการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภาพรวมในความรับผิดชอบของสำนัก / กอง / ศูนย์ /สถาบัน และกลุ่มของ ศอ.บต. ที่ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2562  ครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติงานในห้วงไตรมาสที่ 4 รวมถึงหารือถึงกรอบการดำเนินงาน 2 โครงการหลัก ภายใต้แผนแม่บทที่ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพหลัก คือโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และโครงการด้านวัฒนธรรมฯ ตลอดจนหารือถึงกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานในปี 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. ต่อไป