Select Page

      วานนี้ (11 มิถุนายน 2562) ที่ผ่านมา ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 160 คน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจที่มัสยิดฮารอม การใช้ชีวิตชีวิตประจำวันที่เมืองเมกกะห์ การเดินทางเข้าสู่เมืองเมกกะห์ ตลอดจนการประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับผ้าเอี๊ยะรอม สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบพิธีอุมเราะห์อีกด้วย

      ทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะออกเดินจากนครมาดีนะห์ ไปสู่นครเมกกะห์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และจะมีกำหนดถึงนครเมกกะห์ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความประทับใจ และให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รวมถึงทุกคนในคณะยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจตามที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์

      อย่างไรก็ตามในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. จะนำคณะผู้เข้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของนครเมกกะห์ และสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจญ์ต่อไป