Select Page

      วันนี้ (12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.) ที่ ห้องประชุมกังสดาดาล ชั้น 2 โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศอ.บต. ด้านการควบคุมภายในและการรายงานรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยมี นางทัศนีย์ เพ็งสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศอ.บต. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนระบบภายในของ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/สถาบัน ศอ.บต. จำนวน 88 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      นางสาวศรีพร  เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการรายงานรูปแบบใหม่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความตั้งใจและนำความรู้ที่ได้รับจัดทำรายงานการควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความถูกต้อง

      อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในของ ศอ.บต. ให้เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561/2 เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางระบบงานและสามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ทันท่วงที และจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป