Select Page

      วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 . ที่โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายผู้หญิง ภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายหลัง ศอ.บต. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระดมความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. กล่าวถึงการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การดูแล แก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและสตรีมีความสำคัญ ในโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปต่อให้ไม่ใช่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถพบเห็นผู้หญิงและเด็กถูกรังแกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่เมื่อพูดถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะเป็นปัญหาที่ทับซ้อน คือเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงมาเป็นระยะเวลา 14 ปี อย่างไรก็ตามในปี 2561 มีเด็กเกิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 34,00 คน ประชากรเกิดใหม่นี้จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นภาระหนักพอควร ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีจุดหมายเพื่อเติมเต็มภาครัฐ และสนับสนุนสิ่งที่ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ ขณะนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายให้เด็กและสตรีมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหมือนส่วนอื่นในราชอาณาจักร และยกมาตรฐานเข้าสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับตามอนุสัญญาเด็กและสตรี หากทำได้สมบูรณ์ก็จะสามารถลดเงื่อนไขความรู้สึกไม่เข้าใจกันในแผ่นดินใต้ เพื่อสันติสุขในพื้นที่

      เลขาธิการศอ.บต. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังการประชุมว่า ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจะดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางกรอบการทำงานให้เป็นเอกภาพ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี นักวิชาการ และมีภาครัฐ คือ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์กรกำหนด วางกรอบการทำงาน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

      สำหรับศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกำหนดเปิดศูนย์ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หรือโรงแรมชางลีเก่า ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา