Select Page

หมายเหตุ พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ ศอ.บต.” ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 25

ประมวลภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต วันที่ 5 เม.ย.62