Select Page

         วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา เข้าพบและหารือแนวคิดและทิศทางในการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบไปสู่เมืองต้นแบบที่4 เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

        พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบ ให้ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  โดยจังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ตอนล่าง ประตูสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมาะแก่การลงทุนเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเพื่อความก้าวหน้าแห่งอนาคต เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความอุคมสมบูรณ์ มีความพร้อมในทรัพยากร แต่ผู้ลงทุนอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากนัก  สงขลาซึ่งเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเหมาะแก่การลงทุนและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ศอ.บต. ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่จะประสานงานกับทุกภาคส่วน และเติมเต็มหน่วยงานราชการ มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงและนำร่องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งเสริมเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นที่เมืองสงขลาเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีอนาคต มีอาชีพ มีรายได้ และประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        การสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 100,000 อัตรา ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการหมนุเวียนของการจ้างงานมากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท/ปี และนำไปสู่การแก้ปัญหายากจน การเพิ่มผลผลิตมวลรวมของภูมิภาค รายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นรูปธรรม