Select Page

       วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 18.10 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดย ะลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในกิจกรรมละศีลอด สัมพันธ์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์และละศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนสันติสุข” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งทางชมรมมุสลิม ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กลุ่ม / กอง ศอ.บต.    จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมพลัง โดยใช้มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสื่อของการขับเคลื่อนสันติสุขในหน่วยงานของ ศอ.บต. ตลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย โดยครั้งนี้มี ผู้อำนวยการ กลุ่ม / กองในสังกัด ศอ.บต. เข้าร่วมมากว่า 200 คน

       พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวในครั้งนี้ว่า อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนา เพราะหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนากำหนดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกได้ฝึกปฏิบัติจิตใจ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจผู้ปฏิบัติให้มีคุณธรรมที่สูงขึ้น มีความอดทน มีสมาธิและปัญญาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสงบและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมจังหวัดชายแดนใต้

       ทั้งนี้ กิจกรรมในภายงานนอกจากมีการร่วมพบปะ และประธานได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการเสวนาความสำคัญของเดือนรอมฎอนจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้านศาสนา จากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกันอีกด้วย โดยวันนี้จังหวัดยะลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงเวลา 18.24 น.