Select Page

       วันนี้ (17 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.) ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 หมู่ที่ 1  ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ   รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรม พ.ศ.2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน ครู อาจารย์ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

       พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น วันนี้ได้มาเห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดขอเพียงผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุข กิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ วันนี้นอกจากมาพบปะเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วยังได้นำของเล็กๆน้อยๆ มามอบให้ด้วย ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการดูแล สิ่งใดที่ทางส่วนราชการเติมเต็มได้ เราจะสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่

       สำหรับการจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกันในการสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติสุขและมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุที่เคยสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับหมู่บ้าน และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านอีกด้วย

       อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสังคมแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป