Select Page

       วันนี้ (17 เมษายน 2562) ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  เข้าร่วม

       ซึ่งที่ประชุมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2562 โดยกำหนดนโยบายเร่งด่วน 3 งานได้แก่ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

       ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาทาง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการพัฒนาผ่านกระบวนการการทำงานของสภาสันติสุขตำบล โดยการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พหุวัฒนธรรมเพื่อสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถกำหนดโครงการพัฒนาที่บังเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

       นอกจากการพัฒนาแล้ว ยังมีการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสภาสันติสุขตำบลอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ สร้างบรรยากาศ รักษามิตรภาพ และความจริงใจ ในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน นำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยให้พื้นที่ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ต่อไปในอนาคต

       การดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา โดยมีสภาสันติสุขตำบล ที่ผลึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางศรัทธา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการสะท้อน แก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในตำบลและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุขเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน