Select Page

       วันนี้ (17 เมษายน 2562) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจําปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดยะลา โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. นายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา ผู้แทนกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 1,000 คน เข้าร่วม

       นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า คุณค่าที่สำคัญของศาสนาอิสลาม     มีทั้งหมด 5 ประการ คือ กล่าวปฏิญาณยืนยันความศรัทธา การละหมาด การจ่ายซะกาต (ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน ขัดสน )การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน และการประกอบพิธีฮัจญ์ที่พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริม สนับสนุนตลอดมา เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตังเองทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินเงินทอง และความปลอดภัยต่อการเดินทาง รวมถึงสามารถนำหลักธรรมคำสอน ข้อคิด และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้น มาถ่ายทอด และสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

       ด้าน นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีการผลักดันให้กระจายเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่ ให้สามารถบินตรงจากสนามบินนราธิวาส สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินกระบี่ เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

       สำหรับกิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งต่อไปจะมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562               ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยมีวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ในการประกอบพิธีฮัจญ์ ระเบียบกฎหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ควรรู้ การเรียนรู้ถึงสภาพภูมิอากาศการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบีย และ การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ขณะขณะเดินทาง และหลังการประกอบพิธีฮัจญ์ การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮัจญ์มับรูรวิถีทางวิถีธรรมนำชีวิต” การให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในเมกกะ มาดีนะฮ์ และอื่น ๆที่ควรรู้ (วิธีการเยี่ยมเยียนและมารยาทที่ควรรู้) รวมถึงการสาธิตและการปฏิบัติเอียะห์รอม ตอวาฟ สะแอ และการขว้างเสาหิน เป็นต้น

       ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 รุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา สตูล และนราธิวาส เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้