Select Page

       วันนี้ (15 เมษายน 2562) นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ เยาวชน กว่า 100 คน ที่ร่วมเป็นจิตอาสาฯ ในการให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยได้นำเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมอาชีพพระราชทานในหลักสูตรสาขาวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ลงพื้นที่ออกบูธในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา บริเวณหน้า 3 แยกโต๊ะปาแก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอระแงะ โดยได้บริการประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

       นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณเยาวชน ตลอดจนครูผู้สอนที่มาร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนในครั้งนี้ว่า การที่น้อง ๆ ทุกคนมาเป็นจิตอาสาฯในครั้งนี้ล้วนเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ตอบแทนด้วย “หัวใจ” อันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนเหล่านั้น วันข้างหน้าเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม ดังนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกทำ จงภูมิใจกับสิ่งที่เราทำดีในวันนี้ ถึงแม้หลายคนได้ไม่ได้กลับบ้านเพื่อไปหาพ่อแม่ แต่เชื่อเสมอว่า พ่อแม่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นคนดี เป็นคนที่มีจิตใจงดงาม และอยากให้น้อง ๆ ทุกคนนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้กับการประกอบอาชีพการงานของเราในวันข้างให้เกิดความมั่นคงต่อไป

       ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสบผลสำเร็จจากการสร้างงานอาชีพให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเยาวชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งแรกกับบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ให้ผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิคให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ พร้อมรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมและศึกษาสายอาชีพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าทำงาน

       จนถึงบัดนี้มีเยาวชนที่สำเร็จจากการฝึกอาชีพในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว กว่า 1,000 คน โดยเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคง และสร้างรายได้กับครอบครัวอย่างมีความสุข จนถึงวันนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สร้างเยาวชนเข้าฝึกอาชีพในโครงการฯ แล้วจำนวน 5 รุ่นดำเนินการฝึกอาชีพ โดยมี 3 หลักสูตรอาชีพประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมจักรยานยนต์ ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 6 เดือน ฝึกทฤษฎี จำนวน 4 เดือน และส่งฝึกตามนอกสถานที่ จำนวน 2 เดือน