Select Page

       วันนี้ (11 เมษายน  2562) ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุจินต์ ขันธะสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าพบ นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ

       สำหรับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประเด็นทางอัตลักษณ์สังคมของเด็ก โดยมีการช่วยเหลือเยียวยาทางจิตสังคมให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับเด็กอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ทางยูนิเซฟขยายกรอบแผนการดำเนินงานปกป้อง คุ้มครองเด็กสู่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

       นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. คือศูนย์กลางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ และเด็กก็มีความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต.พร้อมสนับสนุน และให้การช่วยเหลือเพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       อย่างไรก็ตามการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสงบและสันติสุข เด็กถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญหากได้รับพัฒนาให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและกลับมาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คืนสู่ความสันติสุขต่อไป