Select Page

       วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา” (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกับกลุ่มครูแกนนำภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมครูภาษาจีน อำเภอเบตง โดยมี นางสาวโรฮานา หะยียูโซะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 180 คนเข้าร่วม

       สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยเป็นอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) และอดีตนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยกรีนเนล สหรัฐอเมริกา มาแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเสริมความรู้ด้านภาษา เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ มีแรงบันดาลใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาต่ออีกด้วย

       นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวระหว่างการพบปะเยาวชนว่า จากการที่ได้เห็นพัฒนาการและศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ มั่นใจว่าจังหวัดชายแดนใต้จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีประเพณีที่ดีงาม ซึ่งการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ ศอ.บต. ภายใต้การนำของพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับการทำค่ายภาษาเป็นอย่างมาก และพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่เข้าถึงโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ดังนั้น อย่าทิ้งความฝันของตัวเอง ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง

       ทั้งนี้ ตลอดการเข้ารับการอบรมของเยาวชนในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาในครั้งนี้ ทุกคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่อีกมากยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการฝึกอบรมดังกล่าว และหลายคนยังต้องการแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาใช้เป็นแนวทางในการปูพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงความสำเร็จของตนเอง โดยทุกคนล้วนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าภาษาจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการสื่อสารกับโลกภายนอก ฉะนั้นการที่ ศอ.บต. เข้ามาสนับสนุนการทำค่ายอบรมฝึกภาษา และนำพี่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนในต่างประเทศมาปูแนวทางให้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินตามความฝันได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาของ ศอ.บต. จะจัดขึ้นอีกครั้งในชื่อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอาหรับ  และการอบรมปฏิบัติการทางภาษาอินโดนีเซีย”  ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 -21 เมษายน 2562 นี้