Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนฮุจญาจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ พ.ศ.2562 เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ฮ.ศ.1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใกล้บ้านท่าน ดังนี้
1) จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2) จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3) จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
4) จ.สตูล ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
5) จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส