Select Page

      วันนี้ (16 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากเด็กใต้หลาย ๆ คนจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นว่าที่การใช้นามสกุลเดียวกัน คือ “เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี 2562 จำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อเตรียมพร้อม และทำความเข้าใจถึงกฎระเบียน หลักเกณฑ์ และปฏิบัติตนตามหลักของโครงการฯ แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนก่อนที่จะเดินทางไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงในเดือน26 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 นี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”ร่วมมาพบปะและให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วม โดยมีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต., นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ศอ.บต., และประธานชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธี

  พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า จากดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบหมายให้มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเน้นสร้างสังคมสมานฉันท์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพลังของแผ่นดิน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อีกทั้งมีการสานสัมพันธ์กับพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆเพื่อร่วมกันสร้างความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน  โดยโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 13 ปีมีเยาวชนในโครงการมาแล้วจำนวน 34 รุ่นมากกว่า 8,000 คน มีผลดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนสืบไป

      อย่างไรก็ตาม เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 จะดำเนินการร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่ม ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 เพื่อปรับพื้นฐานการเข้าสู่เป็นสมาชิก “สานใจไทย สู่ใจใต้” เต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเดินทางสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ, กิจกรรมฐานความรู้ และกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม โดยได้ให้เยาวชนทุกศาสนา ร่วมประกอบพิธีตามหลักศาสนา อาทิ ศาสนาอิสลาม จะมีการร่วมละหมาดซุบฮี ในช่วงเช้าพร้อมกัน และศาสนาพุทธ จะร่วมทำวัดเช้า ร่วมกัน และให้ตัวแทนของเยาวชนเป็นผู้นำในการประกอบพิธี ถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมอันสวยงาม