Select Page

      วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ พลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะจากชมรมโต๊ะมูเด็งภาคใต้ ที่เข้ามาร่วมพบปะและเข้าเยี่ยมคารวะ ตลอดจนทัศนะศึกษาดูงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายอาลีย๊ะ    วาและ เลขานุการชมรมโต๊ะมูเด็งภาคใต้ เข้าร่วม และในการต้อนรับในครั้งนี้มีนายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย

      ทั้งนี้ นายอาลีย๊ะ  วาและ เลขานุการชมรมโต๊ะมูเด็งภาคใต้  กล่าวว่า การเข้าร่วมพบปะกับผู้บริหาร ศอ.บต. ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมโต๊ะมูเด็งภาคใต้ กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนเป็นการมาเสริมความรู้ด้านสุขลักษณะอนามัยในเรื่องการรักษาชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม โต๊ะมูเด็ง ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเอง และรักษาประชาชนที่ต้องการใช้บริหารด้านสุขภาพต่าง ๆ ต้องทำให้ถูกตามสุขภาพลักษณะอนามัย ต้องตื่นตัวหาเสริมความรู้ โดยเฉพาะเรื่องของการทำขลิบปลายหุ้มอวัยวะเพศชาย และห้ามมีข้อผิดพลาด อาทิ การใช้เข็มฉีดยา การใช้มีด การใช้กรรไกร หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องสะอาด ป้องกันการติดเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

      ด้าน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โต๊ะมูเด็ง ไม่ใช่เพราะมีหน้าที่การทำขลิบปลายหุ้มอวัยวะเพศชายเท่านั้น เมื่อในอดีตโต๊ะมูเด็ง ยังทำหน้าที่รักษาสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นแพทย์ประจำตำบลที่ใกล้ประชาชนมากที่สุด เพราะสมัยก่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือคลินิกรักษาสุขภาพยังไม่มีมากเท่าปัจจุบัน ดังนั้นจะต้องพึ่งหมอชาวบ้าน หรือโต๊ะมูเด็งดังกล่าว มารักษาเบื้องต้น เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความคุณค่าที่อยู่ในพื้นที่ประเทศของเรา จึงปัจจุบันนี้เราได้เห็นการแพทย์ปัจจุบัน มีการใช้แพทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา ตลอดจนยาต่าง ๆ ยังคงต้องใช้ภูมิปัญญา ควบคู่กับการรักษาแบบการแพทย์ปัจจุบัน ขอขอบคุณทุกคนที่คงไว้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ ให้คงอยู่กับพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยตลอดมา

ทั้งนี้ โต๊ะมูเด็ง เป็นหมอบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติมายาวนานนับเป็นศตวรรษ เพราะโต๊ะมูเด็ง คือผู้ให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย โต๊ะมูเด็ง เป็นผู้ทำหน้าที่ขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ชาวบ้านให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม จำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ