Select Page

      วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมคณะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขา ศอ.บต. เพื่อหารือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแผนโครงการการส่งเสริม star up และ SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการในกลุ่มนักธุรกิจนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

      นวัตกรรม นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในมิติใหม่ที่สามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่ม อันจะก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของประเทศให้ทัดเทียมสังคมโลก เพื่อให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงได้กำหนดแผนในการจัดกิจกกรม “Southernmost Technology and Innovation Festival” ครั้งที่ 2 ในปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัว ตลอดจนสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขา ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.จะเปิดศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง  โดยการจัดตั้ง one stop service ไว้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมได้เห็นการดำเนินงาน และสามารถติดต่อดำเนินงานต่อไปได้

      และในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำว่า เราต้องสร้างโอกาสและจุดยืนให้กับพี่น้องทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า