Select Page

      วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ที่ ห้องชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะพร้อมให้โอวาทผู้ที่เข้าร่วมการสอบสอนครูภาษาไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสอบ โดยมี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ผศ.ยุพดี ยศวิริศสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พันตำรวจโท วินัย  สุจริตธุระการ ครู (สบ.2) กก.ตชต.44 นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายแวปันดี วาเย๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศอ.บต. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก

      ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ได้กล่าวระหว่างการพบปะผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูภาษาไทยว่า ขอบคุณทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุระกันดาร โดยเฉพาะในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมกันทำให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุระกันดารเหล่านี้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดี  ซึ่งการนำเสนอของผู้ที่สอบคัดเลือกของแต่ละคนมีความน่าสนใจ และรู้สึกว่าได้ทำการบ้านมาอย่างเต็มที่ เพื่อการมาสอบในครั้งนี้ หากว่าคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านแล้วอยากให้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆ ต่อไป

      ด้านนางสาวสุมัยยะห์ ลือโมะ หนึ่งในผู้เข้ารับการสอบสอนครูภาษาไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการสอบสอนครูภาษาไทยเพื่อนำความรู้ไปสอนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเด็กๆ ในพื้นที่แห่งนี้มีปัญหาในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ทำให้ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และหากตนได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะพัฒนานักเรียน ในเรื่องของการอ่าน การเขียนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อทำให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุระกันดารมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

      สำหรับบรรยากาศการสอบสอนครูภาษาไทยเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เข้าร่วมการสอบสอนภาษาไทย ได้นำเทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนมานำเสนอ อาทิ การร้องเพลงที่เกี่ยวกับสระ การใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเสียงสระ พยัญชนะอย่างถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งมีคณะกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมที่สุด

      ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 12 อัตรา มีผู้ที่สนใจเข้ารับกาสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสอบสอนครูภาษาไทยที่ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวน 16 คน โดยผู้สอบมีการนำเสนอแผนการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบการสอน ด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการคัดเลือกให้เหลือจำนวน 12 คน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปสอนเด็กๆ ในสถานศึกษาจริง โดย ศอ.บต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผ่านทาง WWW.SBPAC.GO.TH