Select Page

      วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  และนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม

      จากนั้น พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.  ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเชิญของพระราชทานมอบให้กับ อส.ทพ.ธีรวัฒน์ กันทะนิจ  และ น.ส.มายูรี เจ๊ะตือเร๊ะ  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  เดินทางต่อไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบส เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป