Select Page

      วันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดกิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ดำเนินการขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมอบรมกว่า 211 คน ทั้งข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครู และข้าราชการท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

      สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น โดยคาดว่าจะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของศอ.บต. กว่า 1,000 คน โดยร่วมรับฟังแนวนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ ให้สอดประสานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น

      พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า เชื่อว่าข้าราชการจำนวน 211 คนที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ คือคนที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง ขอให้ภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ต้องอุทิศตนเพื่อชายแดนใต้ เพราะถือเป็นความโชคดีและเป็นโอกาส แม้บางคนอาจคิดว่าเสี่ยงภัย เนื่องจากวันที่เกษียณอายุราชการเราจะรู้สึกภาคภูมิใจและยิ้มได้ในสิ่งที่ทำและเสียสละ เพราะรู้สึกมีคุณค่าในแผ่นดินเกิด อย่างไรก็ดีการอบรมฯในวันนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชน เข้าถึง และพร้อมพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

      ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้กล่าวคำปณิธานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ความว่า ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการที่ดี ขอตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต จะทุ่มเทและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และจะประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างสันติสุขให้กับบ้านเมืองสืบไป พร้อมรับมอบวุฒิบัตรจากรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

      สำหรับผู้แทนข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมข้าราชการฯ รุ่นที่ 4 มีกำหนดทำกิจกรรมสาธารณะปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ด้วย