Select Page

      วันนี้ (12 มีนาคม 2562) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ  ศอ.บต.ลงพื้นที่พบปะและตรวจติดตามการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมหารือ เพื่อผลักดันเติมเต็มอุดช่องว่างด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

      สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามและหารือเพื่อผลักดันเติมเต็มเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รวมทั้งหาช่องทางการการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากะตัก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตมะพร้าว     ครบวงจร กลุ่มวิสาหกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ และธุรกิจไก่ครบวงจร  โดยแต่ละกลุ่มมีประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานโดยตรง  ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาวิธีการในการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งช่องทางการขยายตลาดในการรองรับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม

      นอกจากนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ ตำบลพ่อมิ่ง  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มสมาชิกเกษตรกรจาก 5 ตำบลรอบๆโรงงาน บนพื้นที่ 400 ไร่ ทั้งนี้โรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริมยกระดับคุณภาพของโรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป