Select Page

      วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาว ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด โครงการจดทะเบียนสมรส “ เบตงที่รัก รักที่สุด ใต้สุดสยาม (Valentine ‘s Day Ok Betong ) ” เพื่อส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และมีความสุข โดยมี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการพัฒนาชุมชน พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ   คู่สมรส และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

      อำเภอเบตงเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นำรายได้เข้าสู่ชุมชน ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสาตร์ชาติ ด้านการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้และยุทธศาตร์จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการจดทะเบียนสมรส ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการรักษาสิทธิและสถานภาพบุคคล และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการจดทะเบียนสมรส “ เบตงที่รัก รักที่สุด ใต้สุดสยาม (Valentine ‘s Day Ok Betong ) ” โดยกิจกรรมในวันนี้มีคู่สมรสทั้งหมด 33 คู่ ซึ่งคู่สมรสทุกคู่จะได้รับของที่ระลึก และห้องสวีท นอกจากนี้คู่สมรสที่มีอายุรวมกันมากที่สุดและอายุรวมกันน้อยที่สุด จะได้รางวัลพิเศษ ภาพถ่าย 20 นิ้วพร้อมกรอบหลุย

      นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า อำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และมีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง การก่อสร้างสกายวอล์ค การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ จะดำเนินการแล้วเสร็จทำให้อำเภอเบตง มีความเจริญเพิ่มมากขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการจัดทำโครงการในครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่สำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในอำเภอเบตงและจังหวัดยะลา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และมีความสุข