Select Page

      วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมทองเอก โรงแรมเจบีหรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการแสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมี นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

      ในการประชุมครั้งนี้ ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงบทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานที่มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการต่างประเทศ และมติ ครม. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดีเสมอมา ตามนโยบายการพัฒนาอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเมื่อองค์กรต่าง ๆ จะลงมาพบปะหารือ ศอ.บต.จะได้รับความร่วมมือในด้านการประสานข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอีกทางหนึ่ง

      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 สน. ได้บูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อต่อยอดในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขององค์การระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยน พูดคุยกันมากขึ้น โดยให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการประสานงานในภารกิจการสร้างความเข้าใจ พบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงความคืบหน้าในการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป