Select Page

      วันนี้ (12 ภุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น.) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นางอามีนา ไชยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์  ตลอดจนผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จำนวน 200 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 ทุน (ทุนต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี จำนวน 150 ทุน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้สายอาชีพ รวมถึงสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้เป็นการพูดคุยหารือเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการสนับสนุนทุนสำหรับน้องๆเยาวชนในโครงการ ซีพีออลล์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีงานทำและเป็นการสนองนโยบายภาครัฐในเรื่องของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จุดประสงค์การมาร่วมประชุมในครั้งนี้คือสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ ขอเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนที่สนใจมาร่วมสมัครเพื่อเพิ่มทักษะความเข้มแข็งสู่การเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และตอบสนองการศึกษาและการมีงานทำ

     ด้าน นางลออทิพย์ คีมทอง ผู้จัดการแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลมณฑลใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ทาง บริษัท ซีพี ออลล์ มอบทุนให้แก่น้องๆ จำนวน 400 ทุน โดยวันนี้เป็นการประชุมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ และกระจายข่าวสารให้น้องๆอย่างทั่วถึง ซึ่งทาง ซีพีอออล์ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา รวมทั้งสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี โดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ระหว่างที่ฝึกงาน ทางบริษัทจะมีเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีทุนค่าที่พักทุกเดือน หากผู้เรียนมีคุณสมบัติพร้อม มีความตั้งใจ มีความสามารถ เมื่อจบการศึกษาทางบริษัทจะบรรจุเข้าทำงานในบริษัท พร้อมมีเงินเดือนและเงินสวัสดิการให้เทียบเท่ากับพนักงานในบริษัท

    สำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sbpac.go.th หรือ หรือหมายเลข สายด่วนอุ่นใจ 1880 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง