Select Page

      วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ถูกดำเนินคดี  โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนจาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา เข้าร่วมประชุม

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในทุกมิติ และเร่งรัดผลักดันการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมเติมช่องว่างของการพัฒนาที่เป็นรอยต่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของ ศอ.บต. พยายามผลักดันส่งเสริมสร้างงานให้แก่เยาวชนที่ยังว่างงาน เพื่อให้มีรายได้และสามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ได้รับการไกล่เกลี่ย ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานที่ต่อยอด โดยใครที่มีศักยภาพด้านใดที่พอจะไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็น ภาคเกษตร แปรรูป ภาคการค้า ภาคการท่องเที่ยว ศอ.บต. จะดำเนินการผลักดันต่อไป