Select Page

      วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม        อำเภอยะรังจั งหวัดปัตตานี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  โดยมีดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจง  ผลการปฏิบัติงานในการควบคุมพื้นที่ ซึ่งเน้นการบูรณาการของกำลังทุกภาคส่วน  และงานตามยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนโครงการญาลันนันบารู การสนับสนุนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด    ผลการปฏิบัติที่สำคัญในแผนงานโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมในห้วงที่ผ่านมา การสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อการร้าย ผลการติดตามคดีสำคัญ และคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งสรุปผลการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพกำลังประจำถิ่น

      ทั้งนี้ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ดังนี้ คือ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง  การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การจัดทำฐานข้อมูลประชากร และสำรวจข้อมูลการพัฒนาในมิติต่างๆ

      สำหรับไตรมาสแรก ศอ.บต. ได้ปรับบทบาท ภารกิจ และกลไกในการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของกอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งเห็นได้จากการเชื่อมการบูรณาการ คิดด้วยกัน      ทำด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด สังคมพหุวัฒนธรรม และ ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป