Select Page

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องรับรองรองเลขาธิการ ศอ.บต.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมพัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส่งออก และหาแนวทางการพัฒนา “เชฟฮาลาล” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้แทนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานี และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า เยาวชนรุ่นใหม่เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ในส่วนของการพัฒนาบนฐานของสถานประกอบการ  คนรุ่นใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการก้าวต่อไปข้างหน้าผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพ  ซึ่งเป็นใบเบิกทาง เช่น การการันตีด้วยใบประกาศที่ชัดเจนในการรับรอง หากได้รับการรับรองจากสถาบันจะทำให้มีศักยภาพสูงขึ้นและทำให้สถานประกอบการได้รับการยกระดับตามไปด้วย   นี่คือการต่อจิ๊กซอว์ให้คนมีที่ยืนในพื้นที่ และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในภาคของบริการให้สูงขึ้น โดยการนำสิ่งที่ทำอยู่แล้วมาทำร่วมกัน และผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการ เป็นเชฟฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นว่านี่เป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลและผู้ประกอบการ เป้าหมายคือการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือคนในพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับกิจกรรมพัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส่งออก เป็นกิจกรรมที่ทาง  ศอ.บต. ร่วมกับ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับเชฟฮาลาลให้สามารถออกไปประกอบอาชีพและส่งออกไปทำงานกับโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารและอื่นๆ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ ซึ่ง ศอ.บต. จะเริ่มรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจ โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดในการประกอบอาชีพ “เชฟฮาลาล”ให้มีประสิทธิภาพต่อไป