Select Page

เมื่อเช้าวันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณริมหาด โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลากรที่เป็นพุทธศาสนิกชน กว่า 70 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยทางโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ได้นิมนต์พระจากวัดเปรมศรัทธา ให้เดินเข้ามาบิณฑบาตในบริเวณของโรงแรม จำนวน 9 รูป โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกัน เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัว พร้อมให้พบกับสิ่งดี ๆ ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย  ท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นสงบแบบริมทะเลยามเช้า

ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังได้เสริมสร้างพลังสามัคคีให้เพื่อนในกลุ่มข้าราชการที่เข้าอบรมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย