Select Page

      วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้พบปะกับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยได้กล่าวในครั้งนี้ว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปรับโครงสร้างใหม่ของ ศอ.บต. ได้จัดตั้งสถาบันเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของการทำจิตสาธารณะ โดยได้กำหนดว่า ให้มีการลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งเป็นใครก็ได้โดยอยากให้ผู้เข้าอบรมได้กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาว่า จะลงพื้นที่เพื่อดูแลบุคคลเหล่านั้นอย่างไร ซึ่งทางสถาบันเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการดำเนินงานจิตสาธารณะของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

      นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ กล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ทรงพระราชทานหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาให้กับข้าราชการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อจะได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนด้วยความเต็มใจ โดยอยากให้ข้าราชการทุกคนที่ผ่านอบรม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยใช้หลักราชการรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างนั้นและมีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ

      ทั้งนี้ โครงการอบรมข้าราชการ เป็นโครงการ ของ ศอ.บต. ได้ดำเนินการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  และเป็น 1 ใน 7 ภารกิจหลักที่สำคัญของ ศอ.บต เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐ ระเบียบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุข ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป