Select Page

      ภายหลังจากที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดให้มีการประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและเพื่อสนับสนุนองค์กร     ทางศาสนาทุกศาสนาให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังจริยธรรม รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า    และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลาย อาทิ ปัญหาวัดร้าง วัดไม่มีพระสงฆ์ การซ่อมแซมบูรณะวัด การพัฒนาพื้นที่โดยรอบของวัดในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

      ในวันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.) พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต เดินทางลงพื้นที่ วัดจินดาพลาราม หมู่ 3 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์และศาลาปฏิบัติธรรม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสจำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

      พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต . กล่าวว่า การฟื้นฟูวัดจินดาพลาราม ซึ่งเป็นวัดร้าง เป็นความต้องการของพี่น้องที่เคยตั้งรกรากที่นี่มาก่อนแล้วได้อพยพย้ายออกไปเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การฟื้นชุมชนไทยพุทธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปด้วยพี่น้องมุสลิม ถือเป็นนิมิตรหมายและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และทุกภาคส่วนได้ผลักดัน และจะฟื้นสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศาสนสถานอีกครั้งหนึ่ง โดยพื้นที่ที่เคยเป็นอุโบสถเก่ากลางน้ำได้มีการออกแบบเตรียมการที่จะปรับปรุงหลังคา ในส่วนของกุฏิซึ่งเคยเป็นที่จำวัดของพระสงฆ์ จะมีการปรับปรุงบูรณะใหม่เช่นกัน รวมถึงศาลาและห้องน้ำ ก็จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทั้งจะก่อสร้างบ้านพักให้กับครอบครัวที่ดูแลพระภิกษุ จำนวน 10 หลัง ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกเหนือจากอาคารสถานที่แล้ว ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้พี่น้องที่เข้ามาอาศัยมีอาชีพมีงานทำ โดยเน้นส่งเสริมด้านการเกษตรอีกด้วย

      ต่อมา ในช่วงบ่ายวันนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 239/8 บ้านภักดี ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ นายมูหามัด กาเต็ง อายุ 53 ปีและครอบครัว ซึ่งบ้านถูกลอบวางเพลิงทำให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเบื้องต้นเยียวยาอำเภอได้มอบเงินช่วยเหลือแล้วเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมทั้งทางหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ได้ส่งกำลังพลเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการก่อสร้างต่อเติมบ้านในส่วนที่ได้รับเพลิงไหม้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ในส่วนของ ศอ.บต. อยู่ในขั้นตอนของการประเมินความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป