Select Page

      วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน  โครงการสปา  สุกะ เวลเนส ตามหลักการฮาลาล โดยมี คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

      ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยทางวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรนวดสปาเพื่อสุขภาพสุกะ เวลเนส ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชูวิถีความเป็นมุสลิม มุ่งเน้นให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนมุสลิม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ครบวงจรและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไร้รอยต่อเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ผ่านมาคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพตัดยาง แต่ปัจจุบันราคายางถูกลง ศอ.บต. จึงพยายามผลักดันให้คนในพื้นที่นำทรัพยากรในพื้นที่มาประยุกต์และเพิ่มมูลค่า ในส่วนของโครงการสปาฮาลาลเป็นการทำหลักสูตรนวดสปาเพื่อสุขภาพโดยนำสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามและได้การรับรอง               ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

      อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ ..2562 ศอ.บต. จะดำเนินการจัดตั้งสถานที่นวดสปาเพื่อสุขภาพสุกะ เวลเนสเป็นที่แรก ศูนย์ราชการภาคใต้ตอนล่างเพื่อนำร่องให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานและ เปิดให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปรวมทั้งเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจนำธุรกิจสปาสุกะ เวลเนสไปขยายผลต่อยอดให้แพร่หลายทั้งในประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สนามบิน และต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย  ส่งผลให้เกิดการค้าและรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขณะนี้ โครงการสปาสุกะ เวลเนสอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาล ซึ่งหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงการสปาสุกะ เวลเนสจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป