Select Page

      วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ทั้งระบบ และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ของ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวว่า การขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีปัจจัยสำคัญเฉพาะในพื้นที่คือความไม่สงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ รายได้ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับทักษะความต้องการของแรงงาน ซึ่ง ศอ.บต. มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่แบบ “ การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ ” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 2580 ให้เป็นพื้นที่ “ กินดี อยู่ดี มีความเท่าเทียม “ โดยมี 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด อำเภอ และตำบลให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงมิติของพื้นที่กับยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่ร่วมกับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน

      รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ทั้งระบบ และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบนโยบายทิศทางแก่กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงกระบวนการเก็บข้อมูลในการเร่งรัด ติดตาม ประสานงานและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลด้านพื้นที่ เศรษฐกิจ และประชากร เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องจัดระบบติดตาม ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานอีกด้วย

      อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในระดับตำบล จังหวัด และระดับ จชต. จะต้องบูรณาการกับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ด้วยการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน