Select Page

      จากการที่ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถลดเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดได้ในอนาคต

      โดย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
      โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ (ศอ.บต.)  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกเครือข่ายนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 160 คน เข้าร่วม

      สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวฯ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ทั้งจากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น หรือการเข้ากลุ่มเพื่อสะท้อนมุมมองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันตามแนวทางสันติวิธี

      ทั้งนี้ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากต่างประเทศถือเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคม ทั้งทางด้านภาษา ศาสนา และความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่  จึงทำให้ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการสร้างความเข้าใจต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการหนุนเสริมต่อแนวนโยบายของ เลขาธิการ ศอ.บต. ในการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา และเยาวชน ที่จบการศึกษาในต่างประเทศเข้าสู่โอกาสการมีงานทำ สร้างพื้นที่การเชื่อมโยงโอกาสแบบไร้รอยต่อ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สู่การสร้างสรรค์โอกาสแก่สังคมชายแดนใต้ให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป