Select Page

   วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562)  ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และชมรมธนาคารจังหวัดยะลา  เข้าพบเพื่อพูดคุยแนวทางการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการจัดการปัจจัยความเสี่ยง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนางานในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการของภาครัฐในระดับตำบล

   ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เมื่อตำบล หมู่บ้านเข็มแข็ง การจัดการพัฒนาสามารถทำได้ทั้งประเทศ เพราะตําบลเป็นจุดเชื่อมประชาชนทั้งหมด กับโครงสร้างของรัฐบาล  ซึ่งเด็กและเยาวชนของทุกตําบล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง

   ซึ่งตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการพัฒนาเรื่องสุขภาวะ ตั้งแต่ทารกจากการดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยเริ่มจากให้มารดาที่ตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ครบถ้วน การได้รับวัคซีน เพื่อพัฒนาการ และสุขภาพที่ดีของเด็ก

   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทาง ศอ.บต. พร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับตำบล  เพื่อในอนาคตเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีสุขภาวะที่ดี มีอนาคตที่ดี มีที่ยื่นในสังคม มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี

   และในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำว่า ถ้าตําบลสามารถบรรลุเป้าหมาย ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้นั้น จะเป็นตําบลเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นตําบลที่น่าอยู่ ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด