Select Page

   วันนี้ (11 มกราคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรให้มีสิทธิ์ทำกินโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

   โดยการประชุมครั้งนี้  ได้หารือถึงปัญหาไร้สิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่ราษฎรที่ทำกินมาตั้งแต่ดั่งเดิม และได้สร้างปัญหาในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของราษฎร ทำให้กลายเป็นราษฎรชายขอบไม่มีสิทธิ์ในที่ทำกิน อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเกษตรที่เร่งผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก กระตุ้นให้เกิดการบุกเบิกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะจำนวนมากถูกบุกรุกเพื่อครอบครองทำการเกษตรรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ นำไปสู่การทำลายระบบนิเวศที่มีปัญหาอื่นๆ ตาม ซึ่งการไร้สิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างปัญหาความขัดแย้ง และเป็นเงื่อนไขของการก่อความไม่สงบ โดยมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากรายงานปฏิรูปที่ดิน และการจัดการที่ดิน พบว่าปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินเกิดจากปัญหาหลัก 7 ประการ ได้แก่ การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดินทำกิน การไร้ที่ดินทำกิน การไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือการใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ การถือครองที่ดินขนาดใหญ่ และปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดิน ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรให้มีสิทธิ์ทำกินโดยชอบธรรมตามกฎหมาย จะเป็นจุดเริ่มต้นทีสำคัญนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

   นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรให้มีสิทธิ์ทำกินโดยชอบธรรมตามกฎหมายในพื้นที่ ว่า ศอ.บต. ได้รวบรวมปัญหาความต้องการในการออกโฉนดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยข้อมูลขณะนี้ทางศอ.บต. ได้ทราบไว้เบื้องต้นแล้ว และได้มีการช่วยเหลือในมิติของการผลักดันเพื่อให้สามารถออกโฉนด และมีพื้นที่สำหรับการบริการ ตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่ออกโฉนดในที่ดินของรัฐ เช่น เขตป่าไม้ หรือเขตนิคมสร้างตนเอง ซึ่งมีปัญหาในข้อกฎหมาย โดยเราจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติต่อการออกโฉนดในพื้นที่ที่ดินของรัฐดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

   ด้านนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต. จะเดินหน้าขับเคลื่อน และเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรให้สามารถมีสิทธิ์โดยชอบธรรมต่อไป