Select Page

  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ (10 มกราคม 2562) มีผู้แทนสื่อจากสำนักข่าวสปริงนิวส์ ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ชมรมคนไทยเชื้อสายจีน สภาอุตสาหกรรม จังหวัดยะลา และผู้แทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2562

    โดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่งขณะพูดคุยกับผู้แทนชมรมคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดยะลาว่า หน้าที่ของรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ คือ ชะลอคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ โดยใช้วิธีการหาที่ยืนแก่เด็กและเยาวชนทั้งที่อาศัยและเรียนอยู่ในประเทศไทย และเรียนอยู่ในต่างประเทศ เยาวชนทุกคนที่จบการศึกษาต้องมีอาชีพและรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้ เชื่อว่า เป็นวิธีสกัดไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เห็นต่างฯที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่ง ศอ.บต. เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้เต็มความสามารถ เพื่อความสงบในพื้นที่

    ทั้งนี้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. บางส่วนได้เสนอมาตรการลดความรุนแรงในพื้นที่ โดยการสั่งห้ามมีอาวุธปืนในครอบครอง พร้อมให้กำลังใจรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ทำหน้าที่ผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขโดยเร็ววัน