Select Page

    วันนี้ (10 ม.ค.2562) ที่ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจณสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,นายแสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร Programme Specialist,Team Leader Inclusive Green Growth and Sustainable Development Unit ,UNDP, นายสันติ นิลแดง Project Manager,Thailand Empowerment and Participation (STEP), UNDPในโอกาสที่คณะฯเข้าพบเพื่อหารือในการทำงานร่วมกันในอนาคต และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น

    ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวทางปฏิบัติของโครงการความร่วมมือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ทำข้อตกลงกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ Southern Thailand Empowerment and Participation for Sustainable Development Goals (STEP for SDGs)มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562 ซึ่งหลักการสำคัญของโครงการคือดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การขับเคลื่อนของโครงการ STEP สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ ศอ.บต.อยู่แล้วในหลายประเด็น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในเรื่องของ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะขับเคลื่อนในด้านสังคม แต่ปัจจุบันจะขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งนี้จะมีการเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ และลดช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมเป็นศูนย์กลางในการประสานกับทุกภาคส่วน และยังพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของโครงการ STEP เพื่อให้เกิดมิติการพัฒนาในระดับท้องถิ่น และชุมชนต่อไป