Select Page

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 15.00 . ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พร้อมด้วย นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไฟซอล ทองเส็บ หัวหน้าศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

    ในการนี้ นายไฟซอล ทองเส็บ หัวหน้าศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล ได้สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 ศอ.บต.ได้สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการงานบริการฮาลาล ขึ้นมา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้อำนวยความสะดวกในการออกตราสัญลักษณ์ฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการใน 5 จชต.เพื่อลดการละเมิดการใช้ตราสัญลักษณ์อันเกิดจากความล้าช้าในการต่ออายุ และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ใน 5 จชต. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจชุมชนสามารถเข้ากระบวนการขอฮาลาลได้ด้วยความรวดเร็ว และจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

    นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้าน ศอ.บต.จะมีการจัดตั้งสำนักงานให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมให้มีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้มีการขอการรับรอง/อนุญาตการใช้เครื่องหมายฮาลาล และเครื่องหมาย อย. เมื่อสินค้าสู่ตลาดจะมีความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการต่อยอดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ 5 จชต. รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (osos) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้าฮาลาลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

    อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าขับเคลื่อนจะต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่าทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการสร้างรายได้อีกด้วย