Select Page

    จากการที่ ศอ.บต. ได้ปรับโครงสร้างบทบาทและภารกิจใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือ อำนวยการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงาน ด้วยการเชื่อมต่อช่องว่างการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน  การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย โดยให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยก้าวย่างสำคัญของ ศอ.บต. คือการพัฒนาในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ โดยร่วมกันสร้างพื้นที่ สร้างโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเท่าเทียม มีที่ยืน มีอนาคต ร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและสันติสุข

    วันนี้ (9 ม.ค.2562) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตำแหน่งรักษาการรองเลขาธิการ ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ และนักประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมจำนวน 148 คน

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การทำงานของนักประชาสัมพันธ์เปรียบเหมือนตัวกลางที่เป็นรอยต่อระหว่างรัฐกับประชาชน เปรียบการทำงานเหมือน แบริ่ง (Bearings) ของเครื่องจักรที่มีความบางแต่ในกระบวนการขับเคลื่อนกลับเป็นกลไกสำคัญและขาดไม่ได้ ทั้งนี้นักประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องช่วยกันสื่อสารนโยบายของรัฐให้เข้าถึงพื้นที่ให้มากที่สุด ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งสะท้อนความต้องการของประชาชนมายังรัฐเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป

    ด้านนายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ ได้กล่าวว่า จากนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานแบบไร้รอยต่อของ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ทำให้ทิศทางการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ในปี 2562 มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยเน้นการทำงานเชิงรุกที่ครอบคลุมใน 4 เรื่องหลัก คือการสร้างความเข้าใจเชิงรุก โดยให้เข้าถึงระดับครัวเรือน (ปรับทุกข์ ผูกมิตร) การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนในงาน (บริการฉับไว ได้ใจประชาชน) การร่วมดูแลกลุ่มเปราะบาง 11 ประเภท ตามนโยบายของรองเลขาธิการ ศอ.บต. (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) และการสร้างพื้นที่การทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพิ่มมากขึ้น (สร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก)

    ด้านนายฟิรฮันต์ สือนิ ตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ได้เล่าถึงการทำงานในพื้นที่ตั้งแต่ปี 53 ว่าตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ของ     ศอ.บต. ซึ่งรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข โดยการทำงานที่ผ่านมาได้ทำงานกับชาวบ้านแบบพี่น้องเกื้อกูลกันและกัน ใช้ด้วยแนวคิดแบบใจแลกใจ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ตรงความต้องการและรวดเร็ว จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจ และมีผลตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ตลอดมา

    อย่างไรก็ตามนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในพื้นที่ จชต. จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่บริการประชาชน อาทิ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานที่ดิน ศาล โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธร และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และเสริมการให้บริการประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และฐานมวลชน ให้หนุนเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ เพื่อเป็นไปตามนโยบายและบทบาทภารกิจการบริหารและการพัฒนา จชต. รวมถึงแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2562 ของ ศอ.บต. ต่อไป