Select Page

    วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำนาจ ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมอวยพรปีใหม่แก่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นอกจากนี้ยังมีการพุดคุย หารือ การทำงานร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งด้านการพัฒนา และการสร้างความเข้าใจในเรื่องของบทบาท หน้าที่ การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

    ทั้งนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวโอวาทแก่ผู้มาเยี่ยมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร ศอ.บต. ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเนื่องในวันปีใหม่ การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานใดงานหนึ่งเท่านั้น แต่เราทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยกันพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญด้านการพัฒนา และเป็นความหวังของรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชน และทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความสุขตลอดไป

    จากนั้น ได้มอบของที่ระลึก จาก ศอ.บต. แก่กำลังผลใน กอ.รมน.ภาค 4 สน. สร้างขวัญ กำลังใจแก่กำลังผลทุกนาย ให้มีความสุขกับการทำงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี 2562 อีกด้วย